Home ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ประกาศประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรม “งานมหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ภายใต้โครงการ การพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ยุคใหม่ ผ่านระบบเครือข่าย หัวข้อการประกวด “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”

Download Document Click HERE!!

สถิติการเข้าชม

577751
วันนี้วันนี้368
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้450
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้1954
เดือนนี้เดือนนี้5764
ทั้งหมดทั้งหมด577751
วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 11:12 น.

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนบ้านบึงหล่ม   มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย”

พันธกิจ 

3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของตนเองและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3.4 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้และ การบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย จนจบการศึกษาภาคบังคับ

4.2 ผู้เรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 ผู้เรียนมีความรักท้องถิ่น  รักษ์สิ่งแวดล้อม  และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

 

กลยุทธ์สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ มีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา     ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพื้นที่ยากลำบาก โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 10:58 น.
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting